zoeken
actie

Ervaringen van deelnemers

Intensief

“De hartelijkheid binnen de OostEuropa Zending maakte dat ik mij thuis voelde. De overnachtingen op de zending, de maaltijden, de lunchwandelingen hebben hieraan bijgedragen. De cursisten waren mensen met een hart voor zending. Ik vond het bijzonder, dat we met verschillende achtergronden en leeftijden zo snel een groep vormden. Sommigen bereidden zich voor op een inzet op het zendingsveld. Anderen wilden zich oriënteren op een taak in de zending. Het was goed om zo intensief bezig te zijn met zending, los van mijn dagelijkse leven.”

Grote woorden

“In het programma van de cursus stonden grote woorden: ’zending, roeping, dienen, talenten en gaven, geestelijke strijd, intercultureel werken en stress‘. Ik vroeg mij af hoe dit concreet zou worden gemaakt. Het begrip ‘zending’ had voor mij een verheven betekenis. Is dat wel iets voor mij? Het belangrijkste uitgangspunt voor de overdenkingen van de thema’s was de Bijbel. De grote woorden werden uitgewerkt in bijbelstudies. Deze waren erg waardevol. Ze hebben genoeg stof opgeleverd om verder mee aan de slag te gaan.”

Kracht van gebed

“Ik verwacht dat ik tijdens moeilijke perioden op het zendingsveld veel aan de cursus zal hebben. Het werd mij duidelijk, dat de zendelingen die aan het woord kwamen niet alleen voor God hadden gewerkt. Als zendeling hadden zij ook een hechtere relatie met God gekregen. Verder ontdekte ik, dat het in alle situaties, maar vooral in moeilijke tijden, belangrijk is dat een zendeling zich ondersteund weet door een thuisfront. Een van de belangrijkste dingen die thuisblijvers voor een zendeling kunnen doen, is voorbede. Het geeft de zendeling kracht.”

Werken in een andere cultuur

“Door cultuurverschillen kun je snel fouten maken op het zendingsveld. Ik heb geleerd dat het dan ook heel belangrijk is om te luisteren naar de mensen en hun gewoonten te leren kennen. Door stil te staan bij wat je ziet, hoort, voelt en proeft, kun je de mensen leren kennen en hen beter helpen en bereiken. Onze taak op het zendingsveld is te dienen en niet te heersen. Het is belangrijk respect te tonen voor de mensen waar je mee omgaat.”

Je talenten inzetten

“De belangrijkste les en waarschuwing die we kregen was: spiegel je nooit aan een ander. Je heb je eigen unieke gaven en talenten en een verschillende plaats en taak in deze wereld. Het is belangrijk om deze in te zetten en hierin samen te werken met anderen.”